Στόχος της ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. είναι η καθιέρωση της σαν ηγέτιδα εταιρεία παροχής

Υλικών και υπηρεσιών, συνδεδεμένων με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα

Εφαρμογής των πυριμάχων, οξυμάχων, μονωτικών και δομικών υλικών.

 

Επιπλέων, στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών και η

Αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών  τους, με την παροχή υψηλού επιπέδου

Ποιότητας υπηρεσιών.

 

Για την επίτευξη του στόχου η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ επενδύει, σε ανθρώπινο δυναμικό και

Υλικοτεχνική υποδομή, αναβαθμίζοντας συνεχώς  το επίπεδο των παρεχόμενων

Υπηρεσιών για την πλήρη ικανοποίηση των πελατών.

 

Κατανοώντας τις πραγματικές ανάγκες και υποστηριζόμενη από δίκτυο συνεργατών,

Που γνωρίζουν καλά την θερμοδομή η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ, συμβουλεύοντας και

υποστηρίζοντας, βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις

παραγωγικές δυνατότητες του εξοπλισμού τους.